Rosi
SG Rosi vom Ludwigseck BH

Rosi
SG Rosi vom Ludwigseck BH


SIRE
SIRE Sando Vom haus Iris SCH 3 V 

DAM
DAM Quandell vom Grafental SCH 3 V